О нама

Синдикат у Крушевцу основан је 1. маја 1896. године на Багдали од стране Удружења занатлија као Раднички покрет. Основна идеја била је удруживање радника ради обједињавања активности у циљу побољшања статуса радника без обзира на струковне, имовне или било које друге разлике.

Савез самосталних синдиката Србије за град Крушевац и општине Ћићевац, Брус и Варварин је интересна организација запослених у Крушевцу, Ћићевцу, Брусу и Варварину (у даљем тексту: Синдикат) која штити и унапређује материјална и социјална права и друштвени положај својих чланова.

Синдикатом, у смислу Закона о раду, сматра се самостална, демократска и независна организација запослених у коју се они добровољно удружују ради заступања, представљања, унапређења и заштите својих професионалних, радних, економских, социјалних, културних и других појединачних и колективних интереса.

У ширем смислу, синдикат је добровољна организација самосталних синдиката делатности, самостална и независна у односима са државним и пословодним органима и своју улогу остварује као нестраначка организација. Организације и органи Синдиката у остваривању улоге на заштити интереса и права чланова, користе средства и методе синдикалног деловања и борбе, сарадње, преговарања, критике и оспоравања, те организовања протестних скупова и штрајкова.

Синдикат у Крушевцу основан је 1. маја 1896. године на Багдали од стране Удружења занатлија као Раднички покрет. Основна идеја била је удруживање радника ради обједињавања активности у циљу побољшања статуса радника без обзира на струковне, имовне или било које друге разлике.

Члан Синдиката може бити свако запослено лице (радни однос на одређано и неодређено), лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе, пензионери.

У општинама Ћићевац, Брус и Варварин формирана су Повереништва која бирају поверенике. Делокруг, садржај и начин рада повереника односно Повереништва дефинисани су Статутом и Правилима Синдиката. Повереништва доносе своја Правила о раду у складу са Правилима Синдиката.
При Синдикату је формирано 11 Окружних Одбора којима су обухваћене све делатности. Председници Окружних Одбора су по функцији чланови Већа Синдиката.

При Синдикату су активне Секција жена и Секција младих.

Синдикат бележи вредна искуства у сарадњи са невладиним организацијама (фондација Friedrich Ebert, SLA, SAH, OSEA, Solidar Suisse, ISCOD, Progetto Sviluppo). Кроз бројне реализоване пројекте потенцирана је едукација чланства и унапређење дијалога на свим нивоима организовања и сарадње.

Савез самосталних синдиката Србије за град Крушевац и општине Ћићевац, Брус и Варварин је репрезентативна и највећа синдикална централа у Крушевцу односно Расинском округу. Запослени се учлањују и остварују основна права и заштиту пред послодавцима у 31 синдикалној организацији формираној у предузећима и установама.

Органи Синдиката

Органи Савеза самосталних синдиката Србије за град Крушевац и општине Ћићевац, Брус и Варварин су: Веће, Председништво, Надзорни одбор и председник. Изборна Скупштина одржава се сваке пете године.

Веће Синдиката броји 32 члана и при формирању састава овог органа поштује се правило заступљености чланова по територијалном и гранском принципу, сразмерно броју чланова синдиката.

Веће је највиши орган Синдиката између две изборне Скупштине.

Председништво Синдиката чине: председник Синдиката, председници Одбора синдиката по делатностима, изабрани представници по територијалном принципу и повереници.

Председништво је орган Синдиката одговоран за рад Већу. Броји 13 чланова које чине председници Окружних одбора делатности (које одреди Веће), изабрани чланови по територијалном принципу и повереници. Председништво разматра актуелна питања и предлаже Већу заузимање ставова, усвајање закључака, доношење одлука и давање мишљења.

Председник представља и заступа Синдикат.

Руководи радом Већа и Председништва, полазећи од Статута и ангажује се на реализацији ставова и одлука које доносе.

Председник Савеза самосталних синдиката Србије за град Крушевац и општине Ћићевац, Брус и Варварин је Саша Нешић почев од 2018. године. Високу саобраћајну школу је завршио у Крушевцу и стекао звање инжењера друмског саобраћаја. Запослен је у ЈКП Водовод у Крушевцу, где ради на пословима руководиоца сектора.

Дугогодишњи је синдикални активиста у синдикалној организацији ЈКП Водовод, председник Окружног одбора и потпредседник Републичког одбора Самосталног синдиката запослених у коминално-стамбеној делатности Србије, члан Већа СССС и члан социјално-економског савета града Крушевца.
Саша Нешић рођен је 1970. године у Крушевцу где и данас живи са породицом.

Доласком на функцију председника Самосталног синдиката у Крушевцу залаже се за остваривање и заштиту права запослених, иницира бројне синдикалне активности на свим нивоима организованости, инсистира на уважавању захтева синдикалног чланства. Инсистира на обостраном информисању синдикалних активиста и чланства као и на трипартитном дијалогу и сарадњи. Наслања се на позитивне прописе, едукацију чланства, кооперативност као и иновативан приступ у раду.

Стручна служба

Стручна служба обавља послове консултовања, давања мишљења и препорука, информативне, рачуноводствено – финансијске и административно – техничке, стручно – аналитичке послове као и друге послове за синдикате у складу са посебним споразумом и Статутом.

Правна служба (у оквиру стручне службе) пружа радно-правну заштиту и заступа чланове, пружа правну помоћ повереницима, синдикалним организацијама и самосталним синдикатима делатности на остваривању права запослених из рада и по основу рада, учествује у изради и преговорима код закључивања колективних уговора и доношења других аката којима се ближе регулишу права запослених и ангажује на обезбеђењу њихове примене и поштовања.

Стручна служба непосредно обавља и друге послове:
– упознаје чланове синдиката са правима по основу конкретних Закона у примени;
– стручни сарадници обављају оперативне послове за потребе комисија и одбора за које су задужени, припремају извештаје о раду и предлоге плана рада за комисије и одборе, аналитички обрађују податке и припремају информације о материјално – социјалном положају запослених, координирају рад и сарађују са органима и телима Савеза самосталних синдиката Србије и другим организацијама и институцијама, учествују у раду Већа, Председништва и Одбора када се разматрају питања из делокруга њиховог рада.

Практично

У стручној служби добићете потпуну помоћ при оснивању синдикалне организације, почев од првих одлука о оснивању, преко уписа у регистар синдикалних организација код надлежног министарства, подношења захтева за комплетирање статуса правног лица до оперативних поступака за покретање практичног рада синдикалне организације, успостављање дијалога са послодавцем и преговарања у вези са актима и уопште статусом чланова синдиката.

У спровођења изборног поступка, на свим нивоима синдикалног организовања, стручна служба се стара да избори буду у потпуности обављени у складу са Статутом и одлукама виших органа. Дефинисање интерних аката у синдикалним организацијама знатно је олакшано учешћем стручних сарадника са дугогодишњим богатим искуствима.

Саветодавна улога је стална активност, као и помоћ при утврђивању репрезентативности, посредовање у преговорима, упознавање са прописаним могућностима, правима и обавезама запослених по основу радног односа, консултације и препоруке,…

Свака исказана потреба синдикалне организације, али и члана синдиката као појединца, а да је у вези са радом и радним односом, наилази на максимално и свестрано ангажовање стручне службе.

Стручна служба има петоро запослених са следећом квалификационом структуром: 2 дипломирана правника, дипломирани економиста, економски техничар, сарадник у природним наукама.