Veće saveza samostalnih sindikata Kruševac
Početak | O nama | Preuzmite | Linkovi | Vesti | Kontakt 15.01.2021.
Navigacija
Početak
O nama
Preuzmite
Linkovi
Vesti
Kontakt
Foto album
Pretraga
Iz galerije...
06
06
Sportske aktivnosti
Prijava
Ime

LozinkaZaboravili ste lozinku?
Potražite novu ovde.
Veće Saveza Sindikata
Veće Saveza sindikata za više opština u Kruševcu je interesna organizacija zaposlenih u opštinama Kruševac, Brus, Ćićevac i Ražanj (u daljem tekstu: Veće) koja ostvaruje, štiti i unapredjuje materijala i socijalna prava i društveni položaj svojih članova.

Veće je dobrovoljna organizacija samostalnih sindikata, samostalna i nezavisna u odnosima sa državnim i poslovodnim organima i svoju ulogu ostvaruje kao nadstranačka organizacija. Organizacije i organi Veća u ostvarivanju uloge na zaštiti interesa i prava članova, koriste sredstva i metode sindikalnog delovanja i borbe, saradnje, pregovaranja pritisaka, kritike i osporavanja, traženja ostavke i opoziva i organizovanja protestnih skupova i štrajkova.

Član Saveza sindikata za više opština u Kruševcu može biti svako zaposleno lice u radnom i ugovornom odnosu i lica koja samostalno obavljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture i druga lica koja obavljaju profesionalnu delatnost u vidu zanimanja, radnik na privremenom radu u inostranstvu, gradjansko lice u vojnoj službi, nezaposleno lice, penzioner i individualni poljoprivredni proizvodjač. Direktoru preduzeća i ustanove, funkcionerima u strankama i političkim partijama i funkcionerima u organima uprave dok obavljaju poslove na toj funkciji miruju prava i obaveze člana utvrdjena Pravilima Sindikata. Članstvo miruje i radniku koji se nalazi na odsluženju vojnog roka. Članstvo u Sindikatu prestaje: usled pristupanja drugoj centrali sindikata, istupanjem i isključivanjem, zbog neplaćanja sindikalne članarine, teže povrede Pravila Veća i u situaciji kada se nanosi šteta Veću i Sindikatu.

Ako organizacija sindikata ne sprovodi odluke organa Veća deluje suprotno Statutu, Programu i Pravilima Veća, ne izvršava materijalne obaveze prema Veću i deluje sa stranačkih pozicija, Veće daje predlog Veću Saveza sindikata Srbije o raspuštanju organa te organizacije.

U opštinama Brus, Ćićevac i Ražanj formirana su Povereništva koja biraju poverenike. Delokrug, sadržaj i način rada poverenika odnosno Povereništva utvrdjuje Veće Saveza sindikata Srbije. Povereništva pri Veću donose svoja Pravila o radu u skladu sa Pravilima Veća.

Organi Veća Saveza sindikata za više opština u Kruševcu su: Veće, Predsedništvo i Nadzorni odbor.

Veće kao organ koji broji 43 člana:
- opredeljuje stavove i vodi aktivnosti za ostvarivanje specifičnih interesa svog članstva;
- inicira donošenje i razmatranje izmena i dopuna sistemskih zakona i drugih propisa koje donose državni organi i akata koji su u nadležnosti opštine, a odnose sa na materijalno – socijalni položaj zaposlenih;
- razmatra, analizira i ocenjuje rad Predsedništva i po potrebi zauzima stavove o pitanjima koja su u nadležnosti Predsedništva;
- osniva komisije i tela, Fond solidarnosti, Fond za prevenciju invalidnosti i utvrdjuje kriterijume za korišćenje sredstava;
- učestvuje u izgradjivanju stavova i opredeljivanju akcija u Savezu sindikata za više opstina u Kruševcu i obezbedjuje njihovo sprovodjenje;
- donosi odluku i akta od značaja za ostvarivanje uloge Veća;
- sporazumno sa nadležnim organima sindikata i utvrdjenim pravilima tog sindikata, donosi odluku o raspuštanju organa sindikalne organizacije odnosno jedinstvene sindikalne organizacije kada ti organi deluju suprotno Programu i Statutu Saveza sindikata Srbije i Pravilima Veća i istovremeno donosi odluku o imenovanju organa koji privremeno preuzima ulogu i funkciju organa koji je raspušten.

Predsedništvo Saveza sindikata za više opština u Kruševcu čine:
predsednik, sekretar, predsednici Odbora organizacija sindikata po delatnostima, izabrani predstavnici po teritorijalnom principu i poverenici.

Predsednistvo kao organ koji ima 21 člana:
- predstavlja i zastupa Savez i zajedničke interese članstva pred lokalnim organima vlasti i lokalnim udruženjima poslodavaca;
- preko Odbora za normativno - pravna pitanja i zaštitu prava radnika pruža radno - pravnu zaštitu članova sindikata;
- prati primenu kolektivnih ugovora i zajedno sa predstavnicima sindikalnih organizacija i sindikata utvrdjuje zajedničku strategiju za izradu Pojedinačnih kolektivnih ugovora;
- organizuje i obezbedjuje uslove za godišnji odmor i rekreativni odmor radnika;
- stvara uslove i obezbedjuje osposobljavanje članova sindikata za obavljanje sindikalnih aktivnosti;
- stara se o imovini Veća u cilju zaštite i uvećanja iste i donosi odgovarajuće odluke u vezi sa tim;
- stvara uslove za obezbedjivanje informisanja članova i obavlja propagandne aktivnosti;
- usaglašava zajedničke interese sindikalnih organizacija formiranih na teritoriji opštine;
- stvara uslove za razvoj sindikalnog preduzetnistva;
- donosi odluke i zaključke i usvaja akta iz svoje nadležnosti.

Dve trećine članova Veća i Predsednistva čine članovi izabrani u sindikatima, a jednu trećinu čine članovi izabrani po teritorijalnom principu.

Predsednik Veća je Milenko Mihajlović koji predstavlja i zastupa Veće, rukovodi sednicom Veća i odgovoran je za sprovodjenje odluka organa Veća i druge poslove od interesa za članove sindikata. Sekretar Veća je Veroljub Janković koji organizuje rad i izvršava odluke, zaključke i stavove Veća, organizuje i odgovoran je za rad stručne službe Veća, radi po nalogu predsednika Veća i odgovoran je za područje svog rada Veću i Predsedništvu.

ČLANOVI VEĆA SAVEZA SINDIKATA ZA VISE OPSTINA U KRUŠEVCU BIRANI PO GRANSKOM I TERITORIJALNOM PRINCIPU

Pri Veću je formirano 13 Okružnih Odbora kojima su obuhvaćene sve delatnosti. Predsednici Okružnih Odbora su po funkciji članovi Veća kao i Predsedništva.

U skladu sa Olukom Veća formirana su tela: Odbor za normativno-pravna pitanja i zaštitu prava radnika i Komisija za privatizaciju.

Odbor za normativno - pravna pitanja i zaštitu prava radnika broji 9 članova. U nadležnosti Odbora su razmatranje, analiziranje i rešavanje konkretnih molbi, predstavki, žalbi i drugih podnesaka iz oblasti radno - pravne zaštite i to:
- daje predloge, mišljenja i zauzima konkretne stavove o pravima iz radnog odnosa i po osnovu rada;
- daje mišljenja o primeni odredbi zakona, kolektivnih ugovora i Statuta Saveza sindikata Srbije i drugih normativnih dokumenata Saveza sindikata;
- ukazuje na uzroke nastajanja problema i društveno štetnih pojava i pokreće inicijative za njihovo otklanjanje;
- upoznaje nadležne organe sa sadržajem predstavki, a o konačnim zaključcima obaveštava podnosioce;
- u postupku rešavanja predmeta traži od organa Saveza sindikata, odnosno odgovarajućih organa preduzeća potrebne informacije i izveštaje.

Komisija za privatizaciju broji 13 članova i nadležna je da:
- razmatra i rešava konkretne molbe i zahteve za pružanje pomoći u vezi sa privatizacijom;
- daje mišljenja o primeni Zakona o privatizaciji;
- daje predloge, mišljenja i zauzima stavove o pravima zaposlenih po osnovu Zakona o privatizaciji;
- ukazuje na neophodnost ugradnje konkretnih odredbi u Pojedinačne kolektivne ugovore u cilju zaštite prava zaposlenih po pitanju privatizacije;
- rešava nastale probleme i sporna pitanja tražeći od organa Saveza sindikata tj. odgovarajućih organa preduzeća potrebne informacije i izveštaje;
- razmatra i druga pitanja u vezi sa procesom privatizacije.

Sindikat privatnog sektora za teritoriju Rasinskog okruga obuhvata sindikalne podružnice osnovane od strane članova sindikata, a zaposlenih u privatnim preduzećima i radnjama. Više od 1.200 zaposlenih su članovi ovog sindikata. Sindikat privatnog sektora deluje u okviru teritorijalne centrale Veća Saveza sindikata za više opština u Kruševcu. Sindikalni aktivisti ovog sindikata su predsednik i saradnik koji u radu koordiniraju sa stručnom službom Veća.

Autor admin 18.08.2008. 14:1165535 Ĩitanja - Štampaj