Veće saveza samostalnih sindikata Kruševac
Početak | O nama | Preuzmite | Linkovi | Vesti | Kontakt 27.10.2020.
Navigacija
Početak
O nama
Preuzmite
Linkovi
Vesti
Kontakt
Foto album
Pretraga
Iz galerije...


Obelezavanje 1. maja
Prijava
Ime

LozinkaZaboravili ste lozinku?
Potražite novu ovde.
Veće Saveza Sindikata
Veće Saveza sindikata za više opština u Kruševcu je interesna organizacija zaposlenih u opštinama Kruševac, Brus, Ćićevac i Ražanj (u daljem tekstu: Veće) koja ostvaruje, štiti i unapredjuje materijala i socijalna prava i društveni položaj svojih članova.

Veće je dobrovoljna organizacija samostalnih sindikata, samostalna i nezavisna u odnosima sa državnim i poslovodnim organima i svoju ulogu ostvaruje kao nadstranačka organizacija. Organizacije i organi Veća u ostvarivanju uloge na zaštiti interesa i prava članova, koriste sredstva i metode sindikalnog delovanja i borbe, saradnje, pregovaranja pritisaka, kritike i osporavanja, traženja ostavke i opoziva i organizovanja protestnih skupova i štrajkova.

Član Saveza sindikata za više opština u Kruševcu može biti svako zaposleno lice u radnom i ugovornom odnosu i lica koja samostalno obavljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture i druga lica koja obavljaju profesionalnu delatnost u vidu zanimanja, radnik na privremenom radu u inostranstvu, gradjansko lice u vojnoj službi, nezaposleno lice, penzioner i individualni poljoprivredni proizvodjač. Direktoru preduzeća i ustanove, funkcionerima u strankama i političkim partijama i funkcionerima u organima uprave dok obavljaju poslove na toj funkciji miruju prava i obaveze člana utvrdjena Pravilima Sindikata. Članstvo miruje i radniku koji se nalazi na odsluženju vojnog roka. Članstvo u Sindikatu prestaje: usled pristupanja drugoj centrali sindikata, istupanjem i isključivanjem, zbog neplaćanja sindikalne članarine, teže povrede Pravila Veća i u situaciji kada se nanosi šteta Veću i Sindikatu.

Ako organizacija sindikata ne sprovodi odluke organa Veća deluje suprotno Statutu, Programu i Pravilima Veća, ne izvršava materijalne obaveze prema Veću i deluje sa stranačkih pozicija, Veće daje predlog Veću Saveza sindikata Srbije o raspuštanju organa te organizacije.

U opštinama Brus, Ćićevac i Ražanj formirana su Povereništva koja biraju poverenike. Delokrug, sadržaj i način rada poverenika odnosno Povereništva utvrdjuje Veće Saveza sindikata Srbije. Povereništva pri Veću donose svoja Pravila o radu u skladu sa Pravilima Veća.

Organi Veća Saveza sindikata za više opština u Kruševcu su: Veće, Predsedništvo i Nadzorni odbor.

Veće kao organ koji broji 43 člana:
- opredeljuje stavove i vodi aktivnosti za ostvarivanje specifičnih interesa svog članstva;
- inicira donošenje i razmatranje izmena i dopuna sistemskih zakona i drugih propisa koje donose državni organi i akata koji su u nadležnosti opštine, a odnose sa na materijalno – socijalni položaj zaposlenih;
- razmatra, analizira i ocenjuje rad Predsedništva i po potrebi zauzima stavove o pitanjima koja su u nadležnosti Predsedništva;
- osniva komisije i tela, Fond solidarnosti, Fond za prevenciju invalidnosti i utvrdjuje kriterijume za korišćenje sredstava;
- učestvuje u izgradjivanju stavova i opredeljivanju akcija u Savezu sindikata za više opstina u Kruševcu i obezbedjuje njihovo sprovodjenje;
- donosi odluku i akta od značaja za ostvarivanje uloge Veća;
- sporazumno sa nadležnim organima sindikata i utvrdjenim pravilima tog sindikata, donosi odluku o raspuštanju organa sindikalne organizacije odnosno jedinstvene sindikalne organizacije kada ti organi deluju suprotno Programu i Statutu Saveza sindikata Srbije i Pravilima Veća i istovremeno donosi odluku o imenovanju organa koji privremeno preuzima ulogu i funkciju organa koji je raspušten.

Predsedništvo Saveza sindikata za više opština u Kruševcu čine:
predsednik, sekretar, predsednici Odbora organizacija sindikata po delatnostima, izabrani predstavnici po teritorijalnom principu i poverenici.

Predsednistvo kao organ koji ima 21 člana:
- predstavlja i zastupa Savez i zajedničke interese članstva pred lokalnim organima vlasti i lokalnim udruženjima poslodavaca;
- preko Odbora za normativno - pravna pitanja i zaštitu prava radnika pruža radno - pravnu zaštitu članova sindikata;
- prati primenu kolektivnih ugovora i zajedno sa predstavnicima sindikalnih organizacija i sindikata utvrdjuje zajedničku strategiju za izradu Pojedinačnih kolektivnih ugovora;
- organizuje i obezbedjuje uslove za godišnji odmor i rekreativni odmor radnika;
- stvara uslove i obezbedjuje osposobljavanje članova sindikata za obavljanje sindikalnih aktivnosti;
- stara se o imovini Veća u cilju zaštite i uvećanja iste i donosi odgovarajuće odluke u vezi sa tim;
- stvara uslove za obezbedjivanje informisanja članova i obavlja propagandne aktivnosti;
- usaglašava zajedničke interese sindikalnih organizacija formiranih na teritoriji opštine;
- stvara uslove za razvoj sindikalnog preduzetnistva;
- donosi odluke i zaključke i usvaja akta iz svoje nadležnosti.

Dve trećine članova Veća i Predsednistva čine članovi izabrani u sindikatima, a jednu trećinu čine članovi izabrani po teritorijalnom principu.

Predsednik Veća je Milenko Mihajlović koji predstavlja i zastupa Veće, rukovodi sednicom Veća i odgovoran je za sprovodjenje odluka organa Veća i druge poslove od interesa za članove sindikata. Sekretar Veća je Veroljub Janković koji organizuje rad i izvršava odluke, zaključke i stavove Veća, organizuje i odgovoran je za rad stručne službe Veća, radi po nalogu predsednika Veća i odgovoran je za područje svog rada Veću i Predsedništvu.

ČLANOVI VEĆA SAVEZA SINDIKATA ZA VISE OPSTINA U KRUŠEVCU BIRANI PO GRANSKOM I TERITORIJALNOM PRINCIPU

Pri Veću je formirano 13 Okružnih Odbora kojima su obuhvaćene sve delatnosti. Predsednici Okružnih Odbora su po funkciji članovi Veća kao i Predsedništva.

U skladu sa Olukom Veća formirana su tela: Odbor za normativno-pravna pitanja i zaštitu prava radnika i Komisija za privatizaciju.

Odbor za normativno - pravna pitanja i zaštitu prava radnika broji 9 članova. U nadležnosti Odbora su razmatranje, analiziranje i rešavanje konkretnih molbi, predstavki, žalbi i drugih podnesaka iz oblasti radno - pravne zaštite i to:
- daje predloge, mišljenja i zauzima konkretne stavove o pravima iz radnog odnosa i po osnovu rada;
- daje mišljenja o primeni odredbi zakona, kolektivnih ugovora i Statuta Saveza sindikata Srbije i drugih normativnih dokumenata Saveza sindikata;
- ukazuje na uzroke nastajanja problema i društveno štetnih pojava i pokreće inicijative za njihovo otklanjanje;
- upoznaje nadležne organe sa sadržajem predstavki, a o konačnim zaključcima obaveštava podnosioce;
- u postupku rešavanja predmeta traži od organa Saveza sindikata, odnosno odgovarajućih organa preduzeća potrebne informacije i izveštaje.

Komisija za privatizaciju broji 13 članova i nadležna je da:
- razmatra i rešava konkretne molbe i zahteve za pružanje pomoći u vezi sa privatizacijom;
- daje mišljenja o primeni Zakona o privatizaciji;
- daje predloge, mišljenja i zauzima stavove o pravima zaposlenih po osnovu Zakona o privatizaciji;
- ukazuje na neophodnost ugradnje konkretnih odredbi u Pojedinačne kolektivne ugovore u cilju zaštite prava zaposlenih po pitanju privatizacije;
- rešava nastale probleme i sporna pitanja tražeći od organa Saveza sindikata tj. odgovarajućih organa preduzeća potrebne informacije i izveštaje;
- razmatra i druga pitanja u vezi sa procesom privatizacije.

Sindikat privatnog sektora za teritoriju Rasinskog okruga obuhvata sindikalne podružnice osnovane od strane članova sindikata, a zaposlenih u privatnim preduzećima i radnjama. Više od 1.200 zaposlenih su članovi ovog sindikata. Sindikat privatnog sektora deluje u okviru teritorijalne centrale Veća Saveza sindikata za više opština u Kruševcu. Sindikalni aktivisti ovog sindikata su predsednik i saradnik koji u radu koordiniraju sa stručnom službom Veća.

Autor admin 18.08.2008. 14:1165535 Ĩitanja - Štampaj